กฎหมายภาษีที่ดินฯใหม่ ประชาชนต้องไม่เดือดร้อน รัฐไม่เสียประโยชน์

กฎหมายภาษีที่ดินฯใหม่ ประชาชนต้องไม่เดือดร้อน รัฐไม่เสียประโยชน์

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 21 Jun 2016   10:32
 
        หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ(7มิ.ย.59)ในหลักการร่าง พระราชบัญญัติ(พรบ.)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 
        โดยเป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
 
        โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ประมาณการรายได้จัดเก็บของอปท.จะเพิ่มปีละกว่า 6 หมื่นล้านบาทนั้น
 
        คาดสิ้นปีประเมินเสร็จทั้ง 18 ล้านแปลงทั่วประเทศ
 
        “ฐานเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ถึงการเตรียมความพร้อมข้อมูลการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ โดยอธิบดีระบุว่า
 
        ขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้ว คาดว่าสิ้นปีจะประเมินแล้วเสร็จทั้ง 18ล้านแปลงทั่วประเทศ จากปัจจุบันคืบหน้าแล้ว 13.7 ล้านแปลง ซึ่งอยู่ระหว่างขอสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ 800ล้านบาทสำหรับการจัดทำข้อมูล
 
        โดยแบ่งงบการใช้เงินออกเป็นการพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จำนวน 300 ล้านบาทและอีก 500 ล้านบาทที่เหลือจะเป็นการจ้างบุคลากรในการนำข้อมูลใส่เข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อคำนวณราคาที่ดินรายแปลง
 
        “หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของที่ดินหรือมีการพัฒนาถนน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ กรมฯ จะสามารถนำข้อมูลประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์ได้ทันที"
 
        "เช่น เมื่อมีถนนเกิดขึ้น เช่น 4 เลนหรือ 8 เลน หรือระบบไฟฟ้าแรงสูงตลอดจนมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะการมีรถไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่จะทำให้ราคาพื้นที่บริเวณรายรอบมีการขยับราคาขึ้นโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนแปลงทันที ซึ่งซอฟต์แวร์จะเป็นตัวคำนวณราคาสะท้อนข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้น”
 
        ดึงระบบดิจิตอลเชื่อมฐานข้อมูล
 
        อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฐานข้อมูลเดิมของกรมธนารักษ์มีการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพียงบางส่วน ที่เหลือเจ้าหน้าที่ต้องประเมินโดยใช้โฉนดที่เป็นกระดาษ
 
        เนื่องจากต้นทางคือกรมที่ดินยังทำระบบดิจิทัลไม่ครบทั้งหมด ดังนั้นเมื่อกรมที่ดินทำระบบโฉนดดิจิทัลแล้วเสร็จ จึงจะเชื่อมโยงข้อมูลของกรมที่ดินเข้ามาอยู่ในระบบของกรมธนารักษ์อัตโนมัติ
 
        นอกจากนี้ข้อมูลของทางกรมฯยังเชื่อมตรงไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
 
        ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์และสามารถมีฐานข้อมูลร่วมกันในอนาคต คาดว่าฐานข้อมูลจะพัฒนาและใช้ได้จริงภายในปี 2560
 
        ซึ่งแน่นอนว่ายังเป็นการเชื่อมโยงไปถึงเอกชนที่สามารถนำข้อมูลจากกลุ่มไปใช้ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตลอดจนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล และจะเป็นฐานของภาษีที่ดินฯที่จะจัดเก็บต่อไปในอนาคต ซึ่งกรมฯ จะให้บริการต่อไปในอนาคต
 
        ขณะเดียวกันก็จะมีราคาสิ่งปลุกสร้างที่จะตามมาในกฎหมายฉบับนี้
 
        ซึ่งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีต่อไป และอนาคตระบบดิจิตอลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะรองรับราคาที่ดินรายแปลงทั้งหมด และที่สำคัญยังรองรับราคาสิ่งปลูกสร้างรายแปลงอีกด้วย
 
        เพราะฉะนั้น ถ้าท้องถิ่นสามารถประเมินและทำราคาสิ่งปลูกสร้างได้ทั้งหมดแล้ว เมื่อถึงเวลาประเมินภาษีที่ดินฯ แล้วสามารถนำข้อมูลสิ่งปลูกสร้างมาใส่ในระบบ สามารถรายงานออกมาได้เลยว่า ที่ดินแต่ละแปลงเพื่อรวมกับสิ่งปลูกสร้างแล้วควรจัดเก็บอัตราภาษีอยู่ที่เท่าใด
 
        วาง 5 รูปแบบประเมินราคาทรัพย์/สิ่งปลูกสร้าง
 
        ในแง่ของการจัดเก็บนั้น อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า
 
        เดิมส่วนท้องถิ่นประเมินราคาทรัพย์สิน/สิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว เพียงแต่ในอดีตจะมีรูปแบบหลากหลาย
 
        แต่ภายใต้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯจะมีเพียง 5รูปแบบ โดย 4 รูปแบบแรกจะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการขอก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 
        ส่วนรูปแบบที่ 5 ว่าด้วยเรื่องอื่นๆ เช่นโกดัง หรือโรงแรมซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องประเมินแยกออกไปอีกรูปแบบ
 
        “การประเมินราคาใน 4 รูปแบบสำหรับที่อยู่อาศัยจะง่ายมากขึ้น ยึดตามพื้นที่หรือขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละบ้าน คือ ต่อ 1 ตารางเมตร เช่น ที่อยู่อาศัย 100 ตารางเมตรก็คูณกับอัตราภาษีที่จัดเก็บ ดังนั้นกรณีบ้านที่ก่อสร้างขึ้นด้วยวัสดุจะแพงหรือถูกจึงไม่ส่งผลต่อการประเมินอัตราภาษีที่จัดเก็บ”
 
        ที่สำคัญเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นช่องโหว่ของการทุจริต
 
        ส่วนการจัดเก็บขึ้นอยู่กับกระทรวง มหาดไทยจะต้องออกประกาศกำหนดอัตราที่เหมาะสมให้กับแต่ละท้องถิ่น ว่าควรจัดเก็บในอัตราใด หรืออาจเปิดช่องให้แต่ละท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ตามระดับ ในอัตราที่ต่ำหรือสูง แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้แต่ละกลุ่ม
 
        เพื่อให้ภาษีที่สมควรเก็บได้ไม่หลุดหายไประหว่างทาง โดยคำนวณบนพื้นฐานมูลค่าของทรัพย์สิน
 
        ยึดหลักการปชช..ไม่เดือดร้อนรัฐไม่เสียประโยชน์
 
        ทั้งนี้ในหลักการ ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาก และรัฐจะต้องไม่เสียประโยชน์
 
        ซึ่งแต่ละท้องถิ่นการจัดเก็บรายได้ของทรัพย์สินย่อมแตกต่างกันอยู่แล้ว
 
        ดังนั้นการจัดเก็บภาษีที่แพงขึ้นคงต้องขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาของท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงไร
 
        ทั้งระบบถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเหมาะสมที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือไม่
 
        ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของท้องถิ่นนั้นเช่นกัน
 
        อย่างนั้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะสร้างความเป็นธรรม เรียกว่าใครมีทรัพย์สินเยอะก็ต้องจ่ายเยอะ
 
        “ในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าภาครัฐเสียประโยชน์ไปเยอะขณะที่คนได้ประโยชน์ก็เยอะแต่ต่อไปก็คงจะเริ่มเข้าสู่จุดสมดุลเพราะการจัดเก็บรายได้หรือทุกอย่างจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คิดเอาเองว่าบ้านหลังนี้เก็บภาษีเท่านี้ต่อไปปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก”
 
        บ้าน/อาคารอาจจ่ายภาษีในอัตราที่ลดลง
 
        สำหรับการจ่ายภาษีสำหรับทรัพย์สินที่เป็นบ้านหรืออาคาร มีแนวโน้มว่าอาจเสียในอัตราที่ลดลง
 
        เนื่องจากมีการนำค่าเสื่อมมาประกอบการจัดเก็บในปีถัดไป
 
        เช่น เมื่อประเมินมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาศัยต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีจะมีการคิดค่าเสื่อมเข้ามาอยู่ในการประเมินอัตราภาษี
 
        ส่วนภาษีที่ดิน
 
        เข้าใจว่าทุกคนจะต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่
 
        หากกรณีที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง เช่นบ้านหากราคาต่ำกว่า 50 ล้านบาทก็ยังไม่ต้องจ่ายภาษี ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจ่ายภาษี และมีการใช้ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ใช่ถือครองหรือปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ก็จะถูกเก็บในอัตราที่สูงขั้น 2 เท่า
 
        เพราะฉะนั้นในอนาคตภาษีที่ดินจะเป็นเครื่องจักรสำคัญให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
ราคาที่ราชพัสดุจะใกล้เคียงเอกชน
 
        นายจักรกฤศฏิ์ ให้สัมภาษณ์ในตอนท้ายว่า
 
        สำหรับที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ดินรายแปลง ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะที่ดินที่นำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ร าคาจะใกล้เคียงกับราคาของเอกชน
 
        รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่ดินในการเปิดเช่านั้น จะใช้ระบบการประมูลไปแข่งขันกันที่ผลตอบแทน
 
        ที่สำคัญเมื่อทางกรมเปิดประมูล ที่ราชพัสดุแปลงนั้นจะสามารถกำหนด ราคาขั้นต่ำของที่ดินแต่ละแปลงได้ชัดเจน หรือลบล้างประเด็นการมีผู้ทรงอิทธิพลที่จะเข้ามาบีบราคาที่ราชพัสดุให้ต่ำลง
 
        ซึ่งท้ายสุดการจัดเก็บรายได้จากการเปิดเช่าหรือประมูลที่ราชพัสดุก็จะสูงขึ้นจากปัจจุบัน
 
 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

"Modiz Launch" คอนโด High Rise หนึ่งเดียวแนบชิดอิงแอบ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ที่ให้คุณเอื้อมมือไปแตะขอบฟ้าได้!!

ทุกครั้ง หลังไปดูโครงการของ "Assetwise" แถวมหาวิทยาลัย สิ่งหนึ่ง ที่เหมือนผมได้รับกลับมาคือ "พลังชีวิต"

"Flexi สาทร-เจริญนคร เฟส 2" คอนโดแต่งครบ ใกล้สาทร พร้อมอยู่ 8x,xxx บ./ตร.ม. เท่านั้น!

หลังจากที่ "Flexi สาทร-เจริญนคร เฟส 1" มีผลตอบรับที่ดีมาพอสมควร ตอนนี้ ทาง "Sena Development" ก็ได้ฤกษ์ เตรียมปล่อย "Flexi สาทร-เจริญนคร เฟส 2" มาให้ได้จับจองกันแล้วนะครับ

"ORIGIN PLAY SRI LASALLE STATION" สมรภูมิที่ Origin ไม่เคยพ่ายแพ้

ปล่อยให้คนอื่นฟาดฟันกันขายคอนโดกลางเมืองกันเลือดสาด แต่ Origin กวาดเรียบคอนโดรอบนอก ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า


ติดดอยโร้ดทู

"Origin Place รามคำแหง 153" คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้าในราคาไม่ถึงสองล้าน!!

มีใครรอรถไฟฟ้าสายสีส้มกันอยู่บ้างเอ่ย? ล่าสุดมีโครงการใหม่แกะกล่องจากออริจิ้นฯ ราคาน่ารักน่าคบหา ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้ม งานนี้แอบกระซิบว่าถ้าคุณเป็นทาสหมา ทาสแมว ต้องหยุดอ่านโดยด่วน กับ "Origin Place รามคำแหง 153"

เซย์ฮัลโหลรับสายสีชมพู "พาร์ค 168 นพรัตน์-รามอินทรา" คอนโดใหม่จาก "พี่แอล" ทำเลดี๊ดี ติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีนพรัตน์

รถไฟฟ้าสายสีชมพู เป็นหนึ่งในสายที่หลายคนคงตั้งตารอมากที่สุด ด้วยความที่สายสีชมพูใกล้เปิดให้บริการเต็มแก่เลยเริ่มมี 'คอนโด' ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ ตัวผมแอบไปดูทำเลโครงการใหม่มาหนึ่งตัวด้วยแหละ ฮิฮิ โครงการนี้ไม่ใช่ของใครอื่นไกลเป็น 'พี่แอล' (LPN) ของเรานี่แหละ คอนโด 'พาร์ค 168 นพรัตน์-รามอินทรา' แบรนด์คอนโดที่มาพร้อมเลขนำโชค

ตามไปส่อง "The Origin ปิ่นเกล้า" คอนโดใกล้ทางด่วน 450 ม.* ถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง ในราคาเบาๆ เริ่ม 1.xx ล้าน*

หลังจากเมื่อปีกลายออริจิ้นขึ้นแท่นเจ้าอสังหาฯ ที่เปิดตัวโครงการคอนโดเยอะที่สุด ปีนี้ผมแอบคิดว่าพี่อัศวินคงเพลาๆ ลงแล้วแหละ แต่เปล่าเลย ล่าสุดแง้มโครงการใหม่ปักหมุดย่าน 'ปิ่นเกล้า' มาอีกหนึ่งโครงการที่รอเปิดตัวอย่างโครงการ 'The Origin Pinklao' (ดิ ออริจิ้น ปิ่นเกล้า) คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ เอาใจทาส Gen Z


ติดดอยสไตล์

5 สิ่งที่ควรรู้! ก่อนซื้อ"คอนโด"ปล่อยเช่า

ใคร ๆ ก็มักอยากจะมี Passive Income กันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ซึ่งหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยม และมีความปลอดภัยสูงนั่นก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง

ติดดอยพาชมหอพักนักศึกษาสุดเจ๋งทั่วโลก ต้อนรับเปิดเทอมใหม่!!

เมื่อวันก่อนเห็นหลายๆ น้องๆ ว่าที่เฟรชชี่หลายคนลุ้นผล TCAS กันจนเกร็งเลย ยังไงก็ยินดีกับน้องๆ เด็ก 66 ทุกคนด้วยนะครับ ส่วนใครที่พลาดรอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะ!! พอขึ้นมหาลัยแล้ว มันก็ได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะเนอะ อย่างเช่นการไปใช้ชีวิตเป็นเด็กหอกันครั้งแรก!! วันนี้เลยขอบิ้วอารมณ์ว่าที่เฟรชชี่ที่กำลังจะได้ไปอยู่หอทั้งหลาย ด้วยการมัดรวมหอพักสุดเจ๋งทั่วโลกต้อนรับเปิดเทอมใหม่!!

อวสานสายหาร! "Netflix TH" ประกาศจัดการบัญชีที่แชร์กันนอกบ้านแล้ว!

ได้ข่าวคราวมาสักพักแล้วว่า สตรีมมิงยักษ์ใหญ่ "Netflix" จะยกเลิกการหารบัญชี และก่อนหน้านี้ก็มีการทดสอบไปในบางประเทศแล้ว ล่าสุดพี่ไทยก็ไม่รอด

"Liuzhou Forest City" ป่าแนวตั้งจากจีน เมืองในฝันที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ครั้งแรกที่เห็นภาพโครงการนี้ออกมา ผมคิดในใจว่า 'แล้วจะรอดจากยุงหรอ' โครงการนี้มาจากประเทศจีนครับ ชื่อว่า "Liuzhou Forest City" จากประเทศจีนครับ แต่ก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นอาคาร 'ป่าแนวตั้ง' แบบนี้มาก่อนแล้วกับโครงการ 'Qiyi City Forest Garden' ซึ่งอันนี้เค้านี้สร้างเสร็จ มีการเข้าอยู่ไปแล้วและพบปัญหาแบบที่ผมบอกเลย คือ 'ยุง'

Kalamansi kafe เปิดโลกมาก อาหารฟิลิปปินส์ ร้านนี้โคตรอร่อย!

ดีไปหมด อร่อยทุกอย่าง ร้านสวย นั่งสบาย เพื่อนสนิทลูกครึ่งตากาล็อกเป็นคนพาผมมากิน

"IDEO MOBI Sukhumvit Eastgate" เพื่อนสนิทผมอยู่ที่คอนโดนี้ บริหารงานดีที่สุด

เพื่อนสนิทผมอยู่ที่คอนโดนี้ เป็นคอนโดอายุหลายปีแล้วล่ะ แต่ยังมีกิจกรรมเรื่อยๆ เลย ทั้งที่ก็ขายหมดนานแล้ว เพื่อนผมชอบมาก ส่งมาแบบนี้


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com