PS ปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง เตรียมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดฯ

PS ปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง เตรียมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดฯ

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 22 Feb 2016   10:05
 
        ซีอีโอ PS เผยที่ประชุมบอร์ดไฟเขียวปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง เตรียมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ สำหรับแผน 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะมุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก โดยคงเป้าหมายความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาฯ การขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม และเปิดเกมรุกธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง มั่งคง ยั่งยืน
 
        นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) เปิดเผยว่า
 
        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 ได้มีมติให้ขอถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  
        สำหรับประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 2,231,071,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,231,071,000 บาท
 
        โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2548 ราคาซื้อขายหลังสุด 24.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท รวมถึงการประเมินผลกระทบต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
        ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างดังกล่าว
 
        พฤกษา เรียลเอสเตท จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน
 
        โดยบริษัทโฮลดิ้งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้ง ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง 
 
        โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท
 
        ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน 
 
        นอกจากการออก และเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท แล้ว
 
        บริษัทโฮลดิ้งจะออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัท และบริษัทย่อยของพฤกษา เรียลเอสเตท
 
        เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่จะถูกยกเลิกตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ พฤกษา เรียลเอสเตท วันที่ 19 ก.พ.59 ด้วย
 
        ซึ่งประกอบด้วย โครงการ Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ครั้งที่ 5 (PS-WE) โครงการ ESOP ครั้งที่ 6 A (PS-WF) และ โครงการ ESOP ครั้งที่ 7 B (PS-WG) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556, 2557 และปี 2558 ของพฤกษา เรียลเอสเตท ตามลำดับ
  
        ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
 
        จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 
        และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งจะต้องเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
 
        จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท
 
        โดยในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ และการพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นวาระเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
 
        บริษัทได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการขอความเห็นชอบในเบื้องต้น เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
        หากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว ให้ความเห็นชอบต่อแผนการปรับโครงสร้าง โดยกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
 
        เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินนโยบายในหลายๆ ด้านตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
        โดยใน 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะมุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก คือ
 
        1.คงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง (Value)
 
        2.เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium)
 
        3.หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคง และยั่งยืน
 
        ทั้งนี้ ธุรกิจที่เป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนี้ อาจเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มีความเกี่ยวข้องต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
        อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสทางการลงทุนในหลายธุรกิจ
 
        หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน
 
        บริษัทมีแนวทางที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม 
 
        สำหรับการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น บริษัทจะยึดหลักผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
 
        ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถดำเนินกลยุทธ์ภายใต้โครงสร้างกิจการปัจจุบัน แต่เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น การปรับโครงสร้างกิจการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์นี้ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
 
        ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการหลักส่วนใหญ่จะยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม ที่บริหารกิจการในพฤกษา เรียลเอสเตท
 
        โดยจะบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้ง และพฤกษา เรียลเอสเตทในลักษณะควบคู่กัน
 
        ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้งตามความจำเป็น และเหมาะสม หากบริษัทโฮลดิ้งเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ หรือบริษัทโฮลดิ้งปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง แต่จะยังคงเป็นไปภายใต้นโยบายการบริหารธุรกิจดังที่ระบุข้างต้น
 
         พร้อมกันนี้ ยังได้อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
 
ที่มา : ผู้จัดการ 
 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

"The Origin Sukhumvit - Praksa" คอนโดที่คุ้มค่า ราคาดีที่สุด ย่านแพรกษา!

คอนโดพร้อมเฟอร์ฯราคาแค่ 1.25 ล้านบาท แต่ได้เรตค่าเช่าแถว 7,000 บ./เดือน คิดเป็นยิลด์ผลตอบแทนเบื้องต้นถึง 7%!!

“dcondo sand Hatyai” คอนโดใหม่ ใจกลางหาดใหญ่ ใกล้เซ็นทรัล เริ่ม 1.79 ล้านพร้อมเฟอร์!!

สมัยวัยละอ่อน เคยคิดว่า "หาดใหญ่" เป็นจังหวัด น่าอายจัง ฮิฮิ เคยมีใครเป็นเหมือนผมไหม? คือมันรู้สึกมีความเจริญไง มีที่ท่องเที่ยว มีห้างใหญ่ๆ มีมหาวิทยาลัย

"CHAPTER ONE ALL RAMINTRA" ชื่อ Chapter One ไม่เคยทำให้ผิดหวัง!

หลังจากที่ทาง "พฤกษา" หรือ "พี่ต้นไม้" ของพวกเรา เว้นวรรคการเปิดโครงการใหม่มาได้ระยะหนึ่ง มีการปรับพอร์ต เคลียร์สต๊อกระดับแสนล้านไปได้เยอะทีเดียว ขายดีจนเหลือไม่เยอะล่ะ


ติดดอยโร้ดทู

"SO Origin Lasalle" โครงการที่ครบครันทุกอย่าง และตั้งตระหง่านต้นซอยสุขุมวิท 105

โปรเจ็คใหม่ของพี่อัศวินปีนี้มีเยอะมากและน่าสนใจหลายโครงการเลย

"KLOS RATCHADA 7" คอนโดใหม่จากเฟรเซอร์สฯ ใกล้กว่าที่คิด ชิดกว่าที่เคย บนทำเลสุดปังหลัง The Street รัชดาฯ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าวันนี้ได้มาเดินดูทำเล 'คอนโด' จาก 'เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม' โอกาสแบบนี้หาได้ยากนะ อิอิ ปีนี้ทางเฟรเซอร์ฯ มีแฟนเปิดตัวคอนโดหนึ่งโครงการครับ เป็นโครงการที่ทำเลดีซะด้วย เพราะปักหมุดอยู่รัชดาฯ ไอทางด้านผมเองก็เป็นเพจคอนโดเนอะ ขอไปเจ๊าะแจ๊ะ จอยๆ เดินดูทำเลสักหน่อยซิจะดีสักแค่ไหนกันเชียว!!

"NICHE MONO Bangpo" คอนโดวิวแม่น้ำตัวใหญ่ ยักษ์ใหญ่แห่งบางโพ

เห็นลือกันว่าเตรียมเปิดขายปีหน้า ผมเลยแวะมาดูภาพรวมทำเลเค้าเสียหน่อย


ติดดอยสไตล์

SeaPod Oceanfront Living บ้านกลางน้ำจาก "ปานามา

ล้ำเกิ้น!! วันก่อนเห็นภาพที่อยู่อาศัยแบบใหม่ ที่เห็นแล้วต้องเลื่อนขึ้นไปดูรูปอีกครั้งเพราะการออกแบบเตะตามากจนต้องหาข้อมูลอ่านต่อว่าเป็นของจริง หรือภาพจากหนัง Sci-fi กันแน่ สรุปว่าเป็นของจริง!! โครงการนี้คือ 'SeaPod' เป็นที่พักอาศัยแบบ 'Oceanfront Living' ตั้งอยู่ใน Linton Bay Marinaประเทศปานามา

เปิดลิสต์ทำเลทอง! รวมทำเลค่ายอสังหารับซื้อตอนนี้!!!

เพื่อน ๆ คนไหนมีที่ดินแล้วยังไม่มีแผนจะพัฒนาบ้าง ตอนนี้หลายค่ายอสังหาเค้ากำลังประกาศรับซื้อที่ดินอยู่นะ!!!

ส่องขุมกำลัง “ห้าแยกลาดพร้าว” ย่านเศรษฐกิจใหม่ที่เนื้อหอมที่สุดในตอนนี้

นาทีนี้ไม่มีย่านไหนที่เนื้อหอมที่สุดเท่าย่านเศรษฐกิจใหม่อย่าง "ห้าแยกลาดพร้าว" แล้วล่ะครับ

Qottontale Cafe พิกัดเพลินจิต บรรยากาศเพลินใจ มีดาดฟ้าด้วย!

วันนี้พาเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนกายใจถ่ายรูปสวย ๆ กันที่คาเฟ่ย่านเพลินจิตกันครับ ตัวร้านอยู่ซอยร่วมฤดี แต่ให้ฟีลดีเหมือนอยู่เกาหลีเลยนะ

"dcondo sand Hatyai" ไขข้อข้องใจ ห้องไหนดีห้องไหนโดน

ในที่สุด ก็ถึงฤกษ์งามยามดี "พี่สิบหมื่น" จะเปิดแผงให้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะ กับ "dcondo sand Hatyai"

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" มีนาคม 2566

ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้นอีกแล้ว!!! ตอนนี้ทุกธนาคารพาณิชย์ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ MRR , MLR , MOR กันทุกธนาคารแล้วนะครับ


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com